• slovensky
 • english

Napísali o nás

DENNÍK PRAVDA - REKONŠTRUKCIE VÝŤAHOV

REKONŠTRUKCIE VÝŤAHOV

            Oblasť výťahov upravuje na európskej úrovni smernica Európskeho parlamentu a rady č. 95/16/ES z 29. júna 1995. Jej základnou požiadavkou je, aby výťahy a ich bezpečnostné komponenty spĺňali príslušné predpisy na ochranu zdravia a bezpečnosti uvedené v prílohe 1 tejto smernice. Bezpečnostné komponenty výťahov musia umožňovať, aby výťah, do ktorého budú namontované, spĺňal uvedené predpisy.

Súčasná legislatíva v SR je so smernicou č. 95/16/ES kompatibilná. Vytvoril sa súbor opatrení, ktorými sa zabezpečuje kontrola výrobkov pri konštruovaní, výrobe, skúšaní, uvedení na trh a do prevádzky. Posudzuje sa, či tieto výrobky sú v zhode s normami, vydanými certifikátmi a požadovanou kvalitou (prehlásenie o zhode). Preskúšava sa typ bezpečnostných komponentov, typ výťahu ako celku a vykonáva sa záverečná inšpekcia pred uvedením výťahu do prevádzky. Kontroluje sa komplexné zabezpečenie akosti výrobku a výroby. Legislatíva určuje aj pokyny na overovanie spoľahlivosti a bezpečnosti výťahov počas prevádzky, požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov a termíny jednotlivých kontrol a skúšok. Účelom je zabezpečiť, aby zariadenia spĺňali základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť používateľov, ale aj pracovníkov údržby a servisu.

Nové výťahy inštalované po r. 1993 na Slovensku sa postupne dostali do súladu s požiadavkami noriem STN EN 81-1 pre lanové (elektrické) výťahy a STN EN 81-2 pre hydraulické výťahy, ktoré určujú bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov.

Zvyšovanie bezpečnosti existujúcich výťahov

Výťahy inštalované v minulosti v rámci Československa sú vysoko rizikové. Dokonca výťahy s nosnosťou 250 kg nespĺňali ani vtedajšie normy RVHP. V tejto súvislosti sa vydala tzv. oborová norma, ktorou sa upustilo od niektorých bezpečnostných predpisov (dvere v kabíne, drôtové vodidlá, osvetlenie v šachte, minimálne rozmery, nosnosť a pod.).

Zvyšovanie bezpečnosti výťahov podľa noriem

Na nápravu (odstránenie) týchto bezpečnostných rizík sa v októbri 2003 vydala norma STN EN 81-80, ktorá určuje pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti v jestvujúcich výťahoch určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov. Sú v nej zakotvené pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti, analýza bezpečnostných rizík a nebezpečných stavov.

Podľa tejto normy treba pri kontrole výťahu vyhotoviť analýzu bezpečnostných rizík a odovzdať tento záznam prevádzkovateľovi. V norme sa uvádza až 74 nebezpečenstiev a nebezpečných situácii, ktoré je potrebné odstrániť s cieľom dosiahnuť zodpovedajúcu úroveň bezpečnosti, aká je pri inštalovaných nových výťahoch.

V minulosti výrobcovia a prevádzkovatelia využívali vydávanie rôznych predpisov a nariadení na alibistickú ochranu pred zodpovednosťou. Pri úraze alebo usmrtení občana sa dokazovalo, aký predpis porušil. Filozofia noriem EÚ vychádza z predpokladu, že používateľ výťahu nepozná predpisy (môže byť dieťa). Pripúšťa aj situáciu, že by si občan chcel zámerne spôsobiť úraz či smrť. V takomto prípade mu to zariadenie  nemá umožniť, resp. má „úspešnosť“ takéhoto skutku obmedziť na minimum.

Možnosti zvyšovania bezpečnosti výťahov v praxi

Samozrejme, že sa nedá naraz vymeniť asi 40 000 výťahov nainštalovaných v Slovenskej republike. Bezpečnostné riziká sa dajú odstraňovať len postupne. Najprv veľmi nebezpečné, ktoré priamo ohrozujú zdravie a život, potom tie menej nebezpečné. STN EN 81-80  rozdeľuje nebezpečné situácie a bezpečnostné riziká podľa závažnosti a výskytu do skupín I až IV a A až F.

Jednoznačne treba žiadať servisné organizácie, aby prevádzkovateľovi odovzdali formulár, v ktorom tieto bezpečnostné riziká zaradia do prioritných úrovní. Norma STN EN 81-80 odporúča odstrániť veľmi nebezpečné riziká ihneď, menej nebezpečné do 5 rokov (4 roky už takmer prešli). Do 10 rokov odporúča rekonštruovať alebo vymeniť zariadenia, aby spĺňali úroveň bezpečnosti v plnom rozsahu.

Skutočný stav

Pre postupné odstraňovanie bezpečnostných rizík existuje na Slovensku veľmi dobrá a cenovo prístupná súčiastková základňa. Zahraniční výrobcovia združení do asociácie výrobcov výťahov však poukazujú na nízku úroveň niektorých lokálnych servisných firiem, ktoré nerobia analýzu rizík a pri opravách stále používajú staré nebezpečné komponenty, často aj drahšie (napr. zámky, systémy pre mazanie, dotvárače – rozvádzače a pod.). Bežná je aj montáž rôznych vložiek do starých rozvádzačov bez autorizácie výrobcov rozvádzačov, bez typovej a kusovej skúšky. Tieto činnosti sa niekedy vykonávajú aj s vedomím autorizovanej osoby a nefigurujú v poruchách. Preto by prevádzkovatelia mali žiadať, aby súčiastky používané pri opravách, boli certifikované a spĺňali požiadavky noriem EÚ.

Po dodaní analýzy  bezpečnostných rizík je na prevádzkovateľoch, aby sa rozhodli pre postupný spôsob odstraňovania porúch alebo pre radikálne riešenie. Treba si uvedomiť, že do údržby starých nebezpečných zariadení sa vkladajú ročne nemalé peniaze. Po rekonštrukcii by sa vykonával už len nevyhnutný servis (revízie), na ostatné poruchy sa vzťahuje záruka (24 až 36 mesiacov).

Servis a revízia výťahov

Úroveň servisov výťahov je rozličná, čo sa odráža aj v technickom stave výťahov. Ak servis výťahov vykonáva dlhodobo zodpovedná servisná organizácia, ktorá si účtuje za práce paušálne platby, je jej snahou zvyšovať spoľahlivosť zariadení, a tým znižovať svoje náklady. Možno s veľkou pravdepodobnosťou očakávať, že takáto servisná firma dá postupne zariadenia do takého stavu, aby mali čo najmenej porúch. Ak nemá istotu, že servis bude dlhodobý, lebo výsledok každoročného výberového konania je neistý, nemá motiváciu do zariadení investovať a opravy sa obmedzia na najnutnejšie zásady typu spojazdnenie výťahov.

Z praxe vieme, že servis získavajú aj organizácie s najnižšou cenou bez ohľadu na referencie, technické vybavenie, kvalifikáciu pracovníkov a schopnosť modernizácie. Výsledkom takejto servisnej činnosti je zníženie životnosti výťahov a následné zvýšenie nákladov na udržanie výťahov v prevádzke. Tieto firmy predložia nízke poplatky za paušálny servis, ale v priebehu roka fakturujú vysoké sumy za tzv. nepaušálne opravy. Zvyčajne po určitom čase prídu s oznámením, že zariadenie je opotrebované, nie sú náhradné diely a výťah treba vymeniť.

Povinnosťou prevádzkovateľov je zabezpečiť, aby každý výťah kontroloval dozorca (týždenné prehliadky), výťahový technik („medzi obdobné“ prehliadky) a revízny technik (3- mesačné prehliadky a 3-ročné skúšky).

V minulosti boli dozorcovia, prípadne výťahoví technici zamestnancami správcovských firiem (bytové družstvá, bytové podniky) a revízie vykonávali oprávnené organizácie dodávateľským spôsobom. Malo to tú výhodu, že keď bol dozorca výťahu technicky vzdelaný (elektrikár, prípadne výťahár), mnoho jednoduchých porúch odstraňoval sám a nemusela sa objednávať a platiť servisná firma. V ostatnom čase tieto činnosti komplexne zabezpečujú servisné firmy. Dozorcovia výťahov z ekonomických dôvodov dostali do svojej pôsobnosti veľké množstvo výťahov. Keď sa majú zodpovedne vykonávať kontroly a zápisy do kníh výťahu (pri 200 výťahoch až 800 zápisov mesačne) často nezostává nič iné, len tieto činnosti vykonávať formálne. Popritom majú dozorcovia na starosti vyprosťovanie uviaznutých osôb, čistenie strojovne, šachty, aj drobné údržby.

Platby za servis výťahov

Platby za servis výťahov môžu byť dohodnuté cenníkovými kalkuláciami alebo pau­šálnymi platbami. Pri cenníkových kalkuláciách dostane objednávateľ aktuálny cenník, kde sú jednotlivé úkony rozpísané po položkách. Po vykonaní práce servisný pracovník do pracovného výkazu vyznačí druh tejto práce a číslo položky. Na základe takto potvrdeného výkazu sa vystaví zberná faktúra.

Pri paušálnych platbách sa využívajú opakované výkony (revízie, prehliadky, mastenie, opravy), ktoré sa vyskytujú pri servise výťahov. Zmluvné strany sa dohodnú na konečnej ročnej sume, ktorá sa rozdelí na 12 mesiacov. Paušálna platba sa môže fakturovať mesačne alebo štvrťročne.
Práce, ktoré nie sú zahrnuté v cenníku alebo v paušálnej platbe (napr. výmena skla na šachte), sa môžu fakturovať v tzv. hodinovej zúčtovacej sadzbe (HZS). Táto sa pohybuje približne od 200 do 400 Sk/hod. podľa typu výťahu a miesta vykonávania servisu.

Napriek tomu, že niektorí prevádzkovatelia nemajú dôveru k paušálnym platbám, môže to byť vzájomné výhodné. Treba podrobne dohodnúť rozsah prác, ktoré sú zahrnuté do paušálnych platieb (komplexný alebo čiastočný servis). Takisto si možno dohodnúť kumulatívnu čiastku zahrnutú do paušálnej platby, pomocou ktorej sa vytvorí rezerva na výmenu niektorých drahších komponentov (výťahový stroj, rozvádzač, kabína, dvere a pod.). Takto sa platby za väčšie opravy rozložia do dlhšieho časového úseku, čím vznikne obdoba splátkového systému.

Modernizácie výťahov

Cieľom modernizácie výťahu je okrem odstránenia bezpečnostných rizík zlepšenie technických parametrov výťahu. Napr. zväčšenie rozmerov kabíny, nosnosti a rýchlosti, montáž automatických dverí, monitoring výťahov diaľkovým prenosom, komunikácia z kabíny do servisnej firmy, úprava komponentov na prepravu imobilných osôb a pod.

Vzhľadom na stúpajúce ceny energií budú čoraz zaujímavejšie ponuky nových riešení na pohon a riadenie výťahov s nízkou spotrebou elektrickej energie. Problémom býva aj ohradenie výťahových šachiet drôteným pletivom. Ukazuje sa, že najnižšie náklady vyžaduje taká úprava, keď sa pletivo obloží sadrokartónovými doskami. Ovládacie tlačidlá v staniciach sú už štandardne vybavené digitálnou signalizáciou (displej).

Záverečné odporúčania

Pri výberovom konaní na rekonštrukciu sa odporúča zhodnotiť cenu servisu, kvalitu komponentov a referencie firmy z predošlých zákaziek. Je všeobecne známe, že najnižšiu a najvyššiu cenu by mala výberová komisia vylúčiť.

Pri čiastočných opravách treba požadovať komponenty (rozvádzač, revízne súpravy na kabíne, zámky apod.), ktoré budú pri výmene ďalších dielov (automatické dvere, zberný systém, dvojrýchlostný alebo regulovaný pohon) zabezpečovať kompatibilitu riadiaceho systému a nebude ich treba nahradiť novými. Vo všeobecnosti treba požadovať moderné systémy, ktoré zabezpečia vyšší komfort, bezpečnosť, zvýšenie prepravnej kapacity a zníženie prevádzkových nákladov.

Často je vhodné prihliadať na doterajšie skúsenosti s miestnymi firmami, ktoré bývajú operatívnejšie. Informácie môžu poskytnúť organizácie (autorizované osoby), ktoré vykonávajú dozor vyhradených technických zariadení – TÜV SÜD Slovakia, s. r. o., Technická inšpekcia,  a. s., prípadne Cech výťahárov Slovenska. Po vykonanej oprave alebo modernizácii sa jednoznačne odporúča trvať na vykonaní predpísaných skúšok a odovzdaní certifikátov a prehlásení o zhode v zmysle noriem.


Pavol Tuchyňa

Autor je majiteľom firmy Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA-VÝŤAHY, ktorá začala od roku 1990 poskytovať na Slovensku služby v oblasti servisu, údržby a opráv výťahov. O niekoľko rokov k nim pridala vlastnú výrobu a montáž výťahov. Sesterská firma pôsobí od roku 1995 aj na území Českej republiky. Autor je zakladajúcim členom Cechu výťahárov Slovenska a jeho predsedom.

                       

Rekonštrukcie  výťahov                                     

     Nakoľko sa v poslednej dobe vyskytlo väčšie množstvo rôznych ponúk na tzv. generálne opravy , výmeny a rekonštrukcie výťahov , považujeme za povinnosť uviesť do problematiky trochu viac svetla.

     Podľa  smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 95/16/ES z 29. júna 1995 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa výťahov , bola na Slovensku vydaná norma STN EN 81-80 . V tejto norme sú vymenované bezpečnostné riziká jednotlivých komponentov výťahov a spôsoby ich odstránenia . Z tejto normy vyplýva, že ak má zariadenie spĺňať požiadavky STN EN 81-80 , musí ísť prakticky o výmenu celého výťahu.

     Ponuky na tzv. čiastočné opravy , alebo generálne opravy a rekonštrukcie musia  spĺňať základnú podmienku. Všetky zabudované komponenty musia byť dodané z imaginárneho kompletného výťahu , ktorý je v súlade s normami a je certifikovaný ( CE ) .

     Akékoľvek iné riešenia ( čiastočné ) sú zavádzaním neznalých používateľov a prevádzkovateľov , ktorí z dôvodu nižšej ceny vynaložia zbytočne finančné prostriedky na nekompatibilné komponenty ktoré sa musia opäť vymeniť..

     Ďalšie hľadisko je technická úroveň vymenených častí . Pri skutočnej  výmene výťahu by boli dodané stroje s väčšou nosnosťou , obojsmerné zachytávače , centrálne , alebo teleskopické dvere ( nie však busové ) ,obojsmerná komunikácia prípadne diaľkový monitoring výťahov / možnosť sledovania alebo ovládania výťahov z centra údržby /.Denne  sme svedkami nezodpovedných výmen komponentov kus za kus. U strojov je to bez zvýšenia nosnosti, prípadne rýchlosti, niektoré firmy dokonca dodávajú zastarané príkonovo náročné prevodové stroje. Rozvádzače – ktoré ovládajú pohyblivú podlahu, v kabíne stop tlačidlá, bez ovládačov revíznej jazdy a pod.

     Montáž prevodových strojov, montáž elektrovýzbroje bez frekvenčnej regulácie , montáž ručných dverí , zastaraných pozičných  systémov ,dodávky bez  predprípravy pre budúce komponenty , to všetko sa dá  uskutočniť v súlade s normami , ale v rozpore s modernou technológiou , znižovaním energetickej náročnosti a ignorovaním požiadaviek na prepravu osôb so zníženou pohyblivosťou / bezbariérový prístup /.Výmeny môžu byť  v rozpore s požiadavkami pre zvýšenie prepravnej kapacity,požiarného a evakuačného režimu  a zabezpečení komfortu pri preprave nábytku / režim riadič /.Mnohé realizácie nespĺňajú

požiadavky z hľadiska moderného dizajnu. Ignorujú sa možnosti zväčšenia plochy kabíny a nosností aj  tam kde to dovoľujú veľkoryso riešené šachty.

     Pri konkurenčnom boji firmy s nízkym technickým myslením , využívajú nedostatočné vedomosti zákazníkov , ktorí si z dôvodu niekoľko  stoeurovej nižšej ceny vyberú uvedené neefektívne  riešenie .

V návrhoch na výmenu výťahov chybujú informácie a nacenenie súvisiacich prác a dodávok

potrebných na splnenie požiadaviek noriem v plnom rozsahu.Napr. výmena prívodov prúdu, hlavných vypínačov ,úprava prístupových ciest do strojovne / poklopy / ,úprava alebo výmena ohradenia šachty a strojovne, úprava intenzity svetla na nástupištiach v šachte, osvetlenia prístupových ciest do strojovne a v samotných strojovniach, úprava zámkov na dverách strojovni, úprava podlahy strojovne a šachty v bezprašnom vyhotovení a najmä požiarne hľadisko / požiarna odolnosť šachtových dverí a vyhotovenie kabíny z požiarne odolného materiálu /.

Pri inštaláciách nových výťahov v budovách sa zdôrazňujú výhody bezstrojovňových

riešení. Nespomínajú sa nevýhody súvisiace s údržbou ,prístupom ku stroju a zariadeniam

umiestneným vo výťahových šachtách v prípade bezstrojovňových výťahov. Umiestnením rozvádzačov na chodbách v obytných budovách vzniká ďalšie bezpečnostné riziko/ násilné poškodenie alebo nedovolená manipulácia s prístrojmi el. zariadenia /.

 Splnenie  podmienok noriem je dôležité najmä v prípadoch ,keď sú poskytnuté

finančné prostriedky zo ŠFRB.Pre vydanie kolaudačného rozhodnutia  príslušný Stavebný úrad požaduje posudok z Úradu práce .Vznikajú problémy keď inšpektor úradu práce konštatuje že výťah res. výťahová šachta nesplňuje podmienky stanovené v 

STN EN 81-1 v plnom rozsahu a Stavebný úrad nevydá kolaudačné rozhodnutie s kladným výsledkom..

V prípade, že sa vykonáva rekonštrukcia výťahu so strojovňou nad šachtou,je umiestnenie

synchrónneho stroja s ručným rozbrzdením a ručným posunom kabíny, rozvádzača a ostatných zariadení do tejto strojovne je veľmi výhodné. Aj napriek tomu niektoré firmy pri rekonštrukciách výťahov v bytových domoch v rozpore so zdravým rozumom inštalujú tam bezstrojovňové výťahy.   

     Nakoľko vláda slovenskej republiky na rozdiel od iných európskych  štátov ( napr. Francúzsko ) neurčila záväzné termíny pre odstraňovanie bezpečnostných rizík v súlade s odporučením STN EN 81-80 , umožňuje sa týmto   firmám  vykonávať svoju činnosť  na Slovensku , ale aj na českom trhu v rozpore s požiadavkami noriem na škodu prevádzkovateľov.

Pri výbere dodávateľov je potrebné oboznámiť sa podrobne s rozsahom vykonaných prác

a s technickými vlastnosťami ktoré bude mať zariadenie po výmene. Súčasťou technickej

dokumentácie musí byť aj prehlásenie o zhode a záznam o vykonaní prvej úradnej skúšky.

 

Spracoval : Pavol Tuchyňa

 

Výťahy a Európska Únia

Na základe zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a snahe o spoločnom trhu, bolo potrebné zjednotiť rôzne normy a predpisy v jednotlivých členských krajinách.
Bola vydaná smernica Európskeho parlamentu a rady č. 95/16/ES z roku 1995 o zbližovaní právnych predpisov členských štátov EU tykajúcich sa výťahov.

Výťahy inštalované v minulosti v Československu sú vysoko rizikové. Dokonca výťahy s nosnosťou 250 kg nespĺňali ani vtedajšie normy RVHP. Bola vydaná, takzvaná oborová norma, ktorou sa upustilo od niektorých bezpečnostných predpisov (dvere v kabíne, drôtové vodidlá, osvetlenie v šachte, minimálne rozmery, nosnosť a iné).

Odstránenie bezpečnostných rizík
Pre nápravu (odstránenie) týchto bezpečnostných rizík, ktoré ohrozujú nielen používateľov výťahov (najmä deti), ale aj pracovníkov servisu (montérov), bola v decembri 2003 vydaná norma STNEN 81-80. Sú v nej zakotvené pravidlá pre zvyšovanie bezpečnosti v existujúcich výťahoch, ktoré sú trvalou súčasťou budov. Podľa tejto normy je potrebné pri kontrole výťahu vyhotoviť analýzu bezpečnostných rizík a odovzdať tento záznam prevádzkovateľovi. V norme sa uvádza až 74 nebezpečenstiev - nebezpečných situácií, ktoré treba odstrániť s cieľom dosiahnuť zodpovedajúcu úroveň bezpečnosti, aká je pri novo inštalovaných výťahoch.
V minulosti sa výrobcovia a prevádzkovatelia alibisticky chránili pred zodpovednosťou vydávaním rôznych predpisov a nariadení. Pri úraze alebo usmrtení občana sa dokazovalo, aký predpis porušil. Filozofia noriem EU vychádza z predpokladu, že používateľ nepozná predpisy, napríklad dieťa alebo keby si chcel občan zámerne spôsobiť úraz či smrť, aby to zariadenie neumožňovalo.
Samozrejme, že sa nedá naraz vymeniť 40 000 výťahov nainštalovaných v Slovenskej republike. Bezpečnostné riziká sa dajú odstraňovať postupným spôsobom. Najprv veľmi nebezpečné, ktoré priamo ohrozujú zdravie a život, až po menej nebezpečné. Treba žiadať servisné organizácie, aby prevádzkovateľovi odovzdali formulár, v ktorom sú tieto bezpečnostné riziká zaradené do určitých prioritných úrovní. Norma odporúča odstrániť riziká do 5 rokov (2 roky už prešli) a do 10 rokov rekonštruovať alebo vymeniť zariadenia, aby spĺňali úroveň bezpečnosti v plnom rozsahu.
Pre postupné odstraňovanie bezpečnostných rizík existuje na Slovensku veľmi dobrá a cenovo prístupná súčiastková základňa (fy. Slov - Imex).
Zahraniční výrobcovia združení v asociácii výrobcov výťahov poukazujú na nízku úroveň výrobcov výťahov a tiež na nízku úroveň niektorých miestnych servisných firiem. Jednak nerobia analýzu rizík, na druhej strane pri opravách stále používajú staré nebezpečné komponenty, ktoré sú niekedy aj drahšie (napr. zámky, systémy pre mazanie, dotvárače - rozvádzače a pod.). Preto by prevádzkovatelia mali žiadať, aby súčiastky používané pri opravách boli certifikované a spĺňali požiadavky EU noriem.
Pri obdržaní analýzy bezpečnostných rizík je na vlastníkoch, aby sa rozhodli, akým spôsobom sa začnú odstraňovať nedostatky, alebo či sa rozhodnú pre radikálne riešenie.
Treba si uvedomiť, že do údržby starých nebezpečných zariadení sa vkladajú ročne nemalé peniaze. Pri rekonštrukcii sa vykonáva už len nutný servis (revízie), na ostatné poruchy sa vzťahuje záruka (24 - 36 mesiacov).

Servis výťahov
Úroveň servisu výťahov je rôzna. Podľa toho je odvodený aj technický stav výťahov. Ak servis výťahov dlhodobo vykonáva zodpovedná organizácia a účtovanie za práce je dohodnuté paušálnymi platbami, je snaha servisnej firmy zvyšovať spoľahlivosť zariadení, a tým znižovať svoje náklady. Postupne si zariadenia dajú do takého stavu, aby mali čo najmenej porúch. Ak nie je istota, že servis je dlhodobý a výsledok každoročného výberového konania je neistý, nemajú motiváciu do zariadení investovať a opravy sa obmedzia na najnutnejšie zásady (spojazdnenie výťahov). Z praxe vieme, že servis získavajú aj organizácie s najnižšou cenou bez ohľadu na referencie, technické vybavenie, kvalifikáciu pracovníkov a schopnosť modernizácie. Výsledok takejto servisnej činnosti je zníženie životnosti výťahov a následne zvýšené náklady na udržanie výťahov v prevádzke. Tieto firmy predložia nízke poplatky za paušálny servis, ale v priebehu roka fakturujú veľké sumy za tzv. mimopaušálne opravy. Zvyčajne po určitom čase prídu s oznámením, že zariadenie je opotrebované, nie sú náhradné diely a že výťah treba vymeniť.

Kto musí výťah kontrolovať
Povinnosťou prevádzkovateľov je zabezpečiť, aby každý výťah kontroloval dozorca (týždenné prehliadky), výťahový technik (medziobdobné prehliadky) a revízny technik (3-mesačné prehliadky a 3 ročné skúšky).
V minulosti dozorcovia, prípadne výťahový technici boli zamestnanci správcovských firiem (bytové družstvá, bytové podniky) a revízie vykonávali oprávnené organizácie dodávateľským spôsobom. Malo to tú výhodu, že keď dozorca výťahu bol technicky vzdelaný (elektrikár, prípadne vyťahár), mnoho jednoduchých porúch odstraňoval sám bez nutnosti objednávať a platiť servisnej firme. V ostatnom čase tieto činnosti komplexne zabezpečujú servisné firmy. Dozorcovia výťahov z ekonomických dôvodov dostali do svojej pôsobnosti veľké množstvo výťahov. Keď sa majú zodpovedne vykonávať kontroly, zápisy do kníh výťahu (pri 200 výťahoch až 800 zápisov mesačne) mnohokrát nezostavá nič iné, len tieto činnosti vykonávať formálne. Ďalšie povinnosti dozorcu sú vyprosťovanie uviaznutých osôb, čistenie strojovne, prípadne šachty, drobné údržby.

 

Platby za servis a opravy výťahov
Platby za servis výťahov môžu byť dohodnuté niekoľkými spôsobmi:
1. Cenníkové kalkulácie
Objednávateľ obdrží aktuálny cenník, kde sú jednotlivé úkony rozpísané položkovite. Po vykonaní práce servisný pracovník do pracovného výkazu vyznačí druh vykonanej práce a číslo položky. Na základe takto potvrdeného výkazu sa vystaví zberná faktúra.
2. Paušálne platby
Nakoľko sa pri servise výťahov vyskytujú tzv. opakované výkony (revízie, prehliadky, mastenie, opravy), zmluvné strany sa dohodnú na konečnej ročnej sume - napr. 12 000 Sk. Táto platba sa rozdelí na 12 mesiacov. Tento paušál sa môže fakturovať mesačne (1 000 Sk) alebo štvrťročne (3 000 Sk).
Práce nezahrnuté v cenníku alebo nezahrnuté v paušále (napr. výmena skla na šachte) sa môžu faktúrovať v tzv. hodinovej zúčtovacej sadzbe (HZS). Táto sa pohybuje od cca 200 do 400 Sk/hod. podľa typu výťahu a miesta vykonávania servisu.
Napriek tomu, že niektorí prevádzkovatelia nemajú dôveru k paušálnym platbám, môže to byť vzájomné výhodné. Treba podrobne dohodnúť rozsah prác, ktoré sú zahrnuté do paušálnych platieb (komplexný alebo čiastočný servis). Taktiež je možné dohodnúť kumulatívnu čiastku zahrnutú do paušálu, pomocou ktorej sa vytvorí rezerva na výmenu niektorých drahších komponentov (výťahový stroj, rozvádzač, kabína, dvere a pod.). Takto sa platby za väčšie opravy rozložia do dlhšieho časového úseku - obdoba splátkového systému.

Inovácia výťahov
Účelom modernizácie výťahu je mimo odstránenia bezpečnostných rizík zlepšenie technických parametrov výťahu. Napríklad zväčšenie rozmerov kabíny, zväčšenie nosnosti a rýchlosti, montáž automatických dverí, monitoring výťahov diaľkovým prenosom, komunikácia z kabíny do servisnej firmy, úprava komponentov pre prepravu imobilných osôb a iné.
Vzhľadom na stúpajúce ceny energií je zaujímavá ponuka nových riešení pre pohon výťahov. Ide o synchrónny bez prevodový stroj s pernamentnými magnetmi, ktorý je riadený frekvenčnou reguláciou. Je určený pre pohon výťahov od nosnosti 250 kg do nosnosti 1 250 kg, od rýchlosti 0,63 m/s do rýchlosti 1,75 m/s pre sériu DIANA. Diskové stroje sa môžu použiť až do nosnosti 2 500 kg a rýchlosti do 2,5 m/s.
Tieto pohony sa vyznačujú veľmi nízkou spotrebou elektrickej energie. Napríklad pre výťah nosnosti 350 kg stačí pohon s výkonom 1,5 kW (úspora energie je cca 50 %).
Ohradenie výťahových šachiet - drôteným pletivom je ďalší problém. Najnižšie náklady vyžaduje úprava, keď sa pletivo obloží sadrokartónovými doskami.
Ovládacie tlačidla v staniciach sú štandardne vybavené digitálnou signalizáciou (displej).
Ďalšou úsporou elektrickej energie a zväčšenie prepravnej kapacity sa dosiahne pomocou obojsmerného zberného riadenia (Simplex) alebo spojením viacerých výťahov do spoločného riadenia - obojsmerné skupinové.
Pri výberovom konaní na cenu rekonštrukcie treba zhodnotiť zároveň cenu servisu, kvalitu komponentov a referencie firmy z predošlých zákaziek. Je všeobecne známe, že najnižšiu a najvyššiu cenu by mala výberová komisia vylúčiť.

Čo má zákazník požadovať
Pri čiastočných opravách požadovať komponenty (rozvádzač, revízne súpravy na kabíne, zámky, atď.), ktoré pri výmene ďalších dielov (automatické dvere, zberný systém, dvojrýchlostný alebo regulovaný pohon) budú zabezpečovať kompatibilitu riadiaceho systému a nebude potrebné tieto diely nahradiť novými.
Prihliadať na doterajšie skúsenosti s miestnymi firmami, ktoré bývajú operatívnejšie, požadovať moderné systémy, ktoré zabezpečia vyšší komfort, bezpečnosť zvýšenie prepravnej kapacity a zníženie prevádzkových nákladov.
Informácie môžu poskytnúť organizácie (autorizované osoby), ktoré dozorujú vyhradené technické zariadenia - TUV, Technická inšpekcia, prípadne Cech výťahárov.
Po vykonanej oprave alebo modernizácii, trvať na vykonaní predpísaných skúšok a odovzdaní certifikátov a prehlásení o zhode v zmysle noriem.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Cech výťahárov, Letná 27, 040 01 Košice, tel.: 00421 55/632 3207, fax: 00421 55/632

 Výber z normy platnej pre rekonštrukcie výťahov. Zoznam 74 nebezpečných komponentov a situácii, ktoré môžu ohroziť pasažierov ale taktiež servisných pracovníkov.

 

Úvod

Odôvodnenie spracovania normy

V krajinách Európskej únie a v krajinách Európskeho združenia voľného obchodu sa dnes používa viac ako 3 milióny výťahov a takmer 50 % z nich bolo inštalovaných pred viac ako 20 rokmi. Jestvujúce výťahy boli inštalované s úrovňou bezpečnosti zodpovedajúcej vtedajšej dobe. Táto úroveň bola nižšia ako súčasná úroveň bezpečnosti. Nové technológie a sociálne očakávanie viedli k súčasnému stavu bezpečnosti. To viedlo k dnešnej situácii rôznych úrovní bezpečnosti v Európe spôsobujúcich úrazy. Avšak používatelia a zodpovedné osoby očakávajú všeobecne prijateľnú úroveň bezpečnosti. Navyše jestvuje stúpajúci trend, že ľudia žijú dlhšie a že osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie očakávajú prístup a zhotovenie vhodné pre všetkých. Preto je zvlášť dôležité poskytnúť osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a starším osobám bezpečné prostriedky na vertikálnu dopravu bez sprievodu. Vo výťahoch zvyčajne nie sú sprievodcovia a v mnohých prípadoch nie sú v budovách správcovia, a preto je dôležité, aby bola zaistená zodpovedajúca bezpečnosť na vyslobodzovanie uväznených osôb. Takisto životnosť výťahu je dlhšia než pri väčšine iných dopravných systémov a zariadení budov, čo znamená, že konštrukcia výťahu, jeho zhotovenie a bezpečnosť môže zaostávať za modernou technikou. Ak sa jestvujúce výťahy nebudú upravovať na súčasný stav bezpečnostnej techniky, počet úrazov porastie (osobitne v budovách, do ktorých môže mať prístup verejnosť). V súvislosti s voľným pohybom používateľov a zodpovedných osôb sa zoznamovanie s rôznymi zariadeniami stane oveľa zložitejšie.

Predhovor

Túto normu EN 81-80:2003 vypracovala technická komisia CEN/TC 10, Výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky, ktorej sekretariátom je AFNOR. Táto európska norma musí najneskôr do júna 2004 získať postavenie národnej normy, a to buď vydaním identického textu, alebo jej schválením na priame používanie. Národné normy, ktoré sú s ňou v rozpore, musia sa zrušiť najneskôr do júna 2004. Predpisy týkajúce sa zvyšovania bezpečnosti jestvujúcich výťahov sa líšia v jednotlivých členských krajinách a dodnes neboli zladené ani na svetovej, ani na európskej úrovni. CEN/CENELEC začal program prác na vypracovanie skupiny bezpečnostných noriem na strojné zariadenia a výťahy ako súčasť procesu európskeho zladenia. Táto norma to uskutočňuje s odvolaním sa na EN 292, Časť 1, a predovšetkým na skupinu noriem EN 81 (pozri článok 2). Táto norma je časťou skupiny noriem EN 81 „Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov“. Toto je prvé vydanie. Prílohy A a B sú informatívne. Táto norma obsahuje literatúru. V súlade s vnútornými predpismi CEN/CENELEC sú povinné prevziať túto európsku normu nasledujúce krajiny: Belgicko, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko. osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a starším osobám bezpečné prostriedky na vertikálnu dopravu bez sprievodu. Vo výťahoch zvyčajne nie sú sprievodcovia a v mnohých prípadoch nie sú v budovách správcovia, a preto je dôležité, aby bola zaistená zodpovedajúca bezpečnosť na vyslobodzovanie uväznených osôb. Takisto životnosť výťahu je dlhšia než pri väčšine iných dopravných systémov a zariadení budov, čo znamená, že konštrukcia výťahu, jeho zhotovenie a bezpečnosť môže zaostávať za modernou technikou. Ak sa jestvujúce výťahy nebudú upravovať na súčasný stav bezpečnostnej techniky, počet úrazov porastie (osobitne v budovách, do ktorých môže mať prístup verejnosť).

Poňatie normy

Táto norma

 • kategorizuje rôzne nebezpečenstvá a nebezpečné situácie, z ktorých sa každá analyzuje posúdením rizika;
 • chce poskytnúť nápravné opatrenia na progresívne a výberové zlepšenie postupne tak, aby sa bezpečnosť všetkých výťahov určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov dostala na súčasný stav bezpečnosti;
 • umožňuje, aby sa na každom výťahu mohla vykonať inšpekcia a mohli sa stanoviť a postupne zaviesť bezpečnostné opatrenia a výber spôsobu podľa výskytu a závažnosti jednotlivých rizík;
 • uvádza zoznam vysokého, stredného a nízkeho rizika a nápravné opatrenia, ktoré sa môžu postupne zaviesť na odstránenie rizík.

Iné zhotovenia podľa národných predpisov alebo noriem, za predpokladu rovnakej úrovne bezpečnosti, sú prijateľné.

Použitie normy

Táto norma sa môže použiť ako návod pre:

 1. národné úrady na stanovenie ich vlastných programov využitia postupných krokov cestou výberu (pozri Príloha A) vykonateľným spôsobom1), spočívajúcim na úrovni rizika (napr. extrémnom, vysokom, strednom, nízkom) a na sociálnych a ekonomických ohľadoch;
 2. majiteľov na sledovanie ich zodpovednosti týkajúcej sa jestvujúcich výťahov (napr. použitím smernice práce na zariadení);
 3. servisné firmy a/alebo inšpekčné orgány na informáciu majiteľov o úrovni bezpečnosti ich zariadenia;
 4. majiteľov na dobrovoľné dosiahnutie súladu zdokonalenia jestvujúcich výťahov v súlade s bodom 3, ak neexistujú nijaké predpisy; Pri inšpekcii jestvujúceho výťahu sa môže použiť Príloha B na určenie nebezpečenstva a nápravných opatrení uvedených v tejto norme. Samozrejme, ak sa zistí nebezpečná situácia, ktorá nie je uvedená v tejto norme, musí sa vykonať samostatné posúdenie rizika. Toto posúdenie rizika sa musí vykonať podľa ISO/TS 14798 (pozri bibliografia).

1 Predmet normy

1.1 Táto európska norma opisuje pravidlá na zvýšenie bezpečnosti jestvujúcich výťahov s cieľom dosiahnuť zodpovedajúcu úroveň bezpečnosti, aká je pri novoinštalovaných výťahoch, s využitím súčasného stavu bezpečnostnej techniky.

POZNÁMKA. – Podľa okolností, ako je vyhotovenie budovy a pod., sa nemusí vo všetkých prípadoch dosiahnuť súčasný stav bezpečnostnej techniky.

1.2 Táto norma platí pre trvale namontované

 • elektrické výťahy s trecím kotúčom alebo výťahy s pohonom bez preklzávania;
 • hydraulické výťahy obsluhujúce stanovené úrovne staníc, majúce klietku určenú na dopravu osôb alebo osôb a nákladov a pohybujúce sa medzi vodidlami, ktoré nie sú odklonené o viac ako 15° od zvislice.

1.3 Táto norma obsahuje zvýšenie bezpečnosti jestvujúcich výťahov určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov pre:

a) používateľov;

1) Vykonateľný spôsob je definovaný takto: Pri rozhodovaní, čo je vykonateľné, by sa mala zvážiť závažnosť rizika úrazu proti náročnosti a nákladom na odstránenie alebo zníženie tohto rizika. Tam, kde náročnosť a náklady sú vysoké a riadne posúdenie rizika sa jav

b) pracovníkov servisných firiem a inšpekčných orgánov;

c) osoby nachádzajúce sa mimo šachty, strojovne a priestoru pre kladky (ale v bezprostrednej blízkosti);

d) všetky oprávnené osoby.

Tabuľka noriem na stiahnutie /pdf/

 
Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA - VÝŤAHY
sídlo : Letná 27, 040 01 Košice
majiteľ : Pavol Tuchyňa
telefón : 00421-55-632 33 98
fax : 00421-55-632 33 83
PREDNOSTI VÝROBKOV, KTORÉ PONÚKAME: moderná koncepcia ovládania,
kompletné prevedenie antivandal,
variabilita riešení a nadštandardný dizajn,
nízke ceny celkov aj jednotlivých komponentov!